Violet and the botanist
20140301_Trade 151_0278.jpg

Adatvédelmi szabályzat

 
 

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelő adatai

Név: Hajnal Petra Anna e.v.
Székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 14. II/1.
Adószám: 67260359-1-43
Nyilvántartási szám: 44547158
Telefonszám: +36 20 3542680
Email: info@violetandthebotanist.com

A http://violetandthebotanist.com weboldal üzemeltetője, továbbiakban Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat közzétételével ismerteti adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

Az adatkezelés alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

Adatkezelő a felhasználók http://violetandthebotanist.com weboldalon történő regisztrációja kapcsán, annak eredményeként és azzal összefüggésben lát el adatkezelési tevékenységet. A felhasználók a weboldalon történő regisztráció, azaz a tanfolyamokra történő jelentkezés során az alábbi személyes adataikat adják meg Adatkezelő részére:
- tanfolyamon résztvevő adatai: teljes név, e-mail cím, telefonszám
- számlázási adatok: név, cím: irányítószám, település, utca és házszám

Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok valódiságát sem a regisztráció során, sem azt követően (egészen addig, amíg azokkal összefüggésben esetlegesen kifogás vagy kétely nem merül fel) nem vizsgálja, az adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelő a felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban rögzített célokhoz kötötten kezeli; ettől eltérő célokra az érintettek adatait – előzetes hozzájárulás nélkül – nem használja fel.

Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésreés az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásra irányuló kérelem az Adatkezelő elérhetőségein (emailben vagy postai úton) nyújtható be. Az adatkezelő a tájékoztatást legkésőbb az erre irányuló igény beérkezésétől számított 30 naptári napon belül köteles megadni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Felhasználó az Adatkezelő illetékes ügykezelőjétől tájékoztatást kérhet a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az adatalany más személy adatait ne ismerhesse meg.

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén a felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, illetve azok kijavítását. A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, s kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését. Az adatkezelő az erre irányuló kérelmet – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, és döntése eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint atiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36-(1)-391-1400; Fax: +36-(1)-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) előtt élhet, továbbá lehetősége van jogainak bíróság előtti érvényesítésére.

Jelen adatvédelmi szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezései irányadóak.

 

Budapest, 2017. július 17.